2-{3-[(3R)-3-({[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2,2-diphenylethyl)amino)butoxy]phenyl}acetic acid

2-{3-[(3R)-3-({[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2,2-diphenylethyl)amino)butoxy]phenyl}acetic acid
Trade Name
Orphan Indication Glioblastoma
USA Market Approval USA
USA Designation Date 2015-06-16 00:00:00
Sponsor Rgenix, Inc.;310 East 67th St., Suite 1-12;New York, New York, 10065