Published Date: August 17, 2023

Full Text Article

A <em>BBS4</em> mutation causes autosomal dominant polycystic liver disease


Authors: Yalu Cui, Wenping Xu, Jinpei Liu, Shuqing Liu, Wei Huang, Yihai Shi, Xin Zhang, Cuihua Lu, Weifen Xie


Genes Dis. 2023 Apr 5;11(1):72-75. doi: 10.1016/j.gendis.2023.02.042. eCollection 2024 Jan.

NO ABSTRACT

PMID: 37588201DOI: 10.1016/j.gendis.2023.02.042PMC: PMC10425791