Polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy